(English text below)

Visningsarena
Markedet for scenekunst (MFS) er en visningsarena som tilrettelegger for kjøp og salg av scenekunstproduksjoner for barn og unge. 
Det settes av tre dager der 16 - 18 forestillinger vises i sin helhet og 10 - 12 forestillinger presenteres på vår arena Markedsplassen. I tillegg settes det av tid til presentasjoner, nettverksmøter, stands og verksteder. 

Evalueringer foretatt blant grupper som har deltatt de siste årene, viser at utøverne vil anbefale andre scenekunstgrupper å delta – og at produksjoner som er vist på Markedet for scenekunst har fått mange spilleoppdrag i ettertid.

Deltagerne på Markedet for scenekunst kommer fra hele Norge, samt andre skandinaviske land, og er hovedsakelig arrangører og produsenter som jobber innenfor Den kulturelle skolesekken, kulturhus, festivaler og bibliotek.
Som møteplass for arrangører, produsenter og utøvere som jobber med formidling av scenekunst til barn og unge byr Markedet for scenekunst også på gode nettverksmuligheter.

Vilkår
Det utbetales ikke honorar for visningene, men vi dekker kostnader for reise, frakt, overnatting og måltider etter avtale. 
Scenekunstgruppene kan melde inn produksjoner fra og med 15. september året før. Lenke til innmelding av produksjoner finner du oppe til høyre på denne siden. 

Programmet settes sammen av et programråd, med kunstnerisk leder som programansvarlig. Rådet møtes jevnlig, og jobber fra hvert sitt sted mellom møtene. Mange produksjoner vurderes ut fra innsendte videoopptak, andre produksjoner blir sett live.
Programrådets mål er å skape et variert program av gode forestillinger for barn og unge fra Norge og Europa.

Målgruppe, sjanger, besetning, geografi, tematikk og relevans er elementer som blir vektlagt når programmet legges.

In English: 

The MFS is an arena facilitating purchase and sale of performance art productions aimed at youngsters.

Three days are designated for 16 – 18 performances that are shown in their entirety, 10 - 12 of which are presented at the Marketplace. Some time is also set aside for professional conversations/discussions and network meetings as well as workshops and resentations. 

Evaluations conducted among groups participating in the past few years, shows that performers recommend the event to other performance art groups – and that productions shown at The Market for Performing Arts, have had many shows since.

Participants at the MFS come from all over Norway as well as other Scandinavian countries, mainly organizers and producers working with The Cultural School Bag, cultural centres, festivals and libraries.

As a meeting place for organizers, producers and participants working with dissemination of performance art for youngsters, The MFS also offers good options for network building.

Terms and conditions

The Market for Performing Arts showcases productions for children and teens. Hence no remuneration is payed for performances, but we can cover the cost of travel, transportation, accommodation and meals.

The groups can register their productions from September 15th the year before. Link to our sign up form can be found at the top right on this page.

The programme is put together by our programme committee, with an artistic leader as programme coordinator. The committee holds meetings regularly, and members work individually in between meetings. Many productions are considered based on submitted video recordings, others are reviewed live.

The goal of the committee is to create a varied programme, comprised of good performances by youngsters from Norway and Europe. Target audience, genre, crew, geography, themes and relevance are elements that are emphasized when the programme is made.